فرهنگسرای اسپرانتو در ایران

یولیو باگی

سرود قایقران

سرود قایقران

سرود قایقران (یولیو باگی، 1922) ترجمۀ عیلان دیگرین   شیرین بخواب، یارا، در قایقی، –نگارا، بر آبهای دریا شیرین بخواب یارا… شیرین بخواب یارا…   می‌درخشد ستاره‌ای کِهین ما را نگاه می‌کند ما را نگاه می‌دارد از فراز این گنبد…