فرهنگسرای اسپرانتو در ایران

Czesław Kozłowski

زخم‌سنجاق-واره‌ها

زخم‌سنجاق-واره‌ها

زخمِ‌سنجاق-واره‌ها (چِسْواف ی. کُزْوُفْسْکی، 1912) ترجمۀ عیلان دیگرین   آه ازین‌رنجهای خُرد، که –شگفتا! همه– رو سوی دل دارند! رنجهایی چندان‌کوچک که –براستی، حتّی– کلامی نمی‌ارزند. لیکن همین‌زخمهای کوچکند که مرا می‌خِلَند و نمی‌هِلَند، تا دردهایی بهتر و برتر را…

فراموشی

فراموشی

فراموشی (چِسْواف ی. کُزْوُفْسْکی، 1912) ترجمۀ عیلان دیگرین   بر برکه‌ای در درّه‌ای خوابیده ظلّ هور و باد، از دست پاییزی رها شاخه‌گلی پژمرده. مَر برکه را اعجاز نه گر چون گلی شکفته، آن مرده‌گل بی‌کیفری بر آب گردد غوطه‌ور.…