فرهنگسرای اسپرانتو در ایران

Julio Baghy

سرود قایقران

سرود قایقران

سرود قایقران (یولیو باگی، 1922) ترجمۀ عیلان دیگرین   شیرین بخواب، یارا، در قایقی، –نگارا، بر آبهای دریا شیرین بخواب یارا… شیرین بخواب یارا…   می‌درخشد ستاره‌ای کِهین ما را نگاه می‌کند ما را نگاه می‌دارد از فراز این گنبد…